✴️ โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พช.ศรีสัชนาลัย ทำ (1) ต้องได้มากกว่า (1)
🌈 ศรีสัชนาลัย เมืองมรดกโลก 🌈
✴️ โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 


📅 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

👑 นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายระดับจังหวัด คือ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับ

👑 โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบลได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการชุมชน และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1. ค้นหาศักยภาพของตำบล จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของชุมชน


2. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา ด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) โดยวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
3. การปักหมุดสถานที่สำคัญ หรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในตำบลด้วยโปรแกรม GIS (สารสนเทศภูมิศาสตร์) เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่

👑 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าชัย จำนวน 35 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของตำบล ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA ตลอดจนร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นางสาวอภิรดา วรศิริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย อำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำโครงการดังกล่าว

📸ศรีสัชนาลัย new รายงาน
#สารสนเทศตำบลต้นแบบ
#CIA
#GIS
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขฯ
❤️สุขนี้….ที่ศรีสัชนาลัย❤️

Related posts