ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย


วันนี้ ( 24 มกราคม 2567 ) เวลา 09.30 ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุโขทัยให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีนายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำเภอบ้านด่านลานหอย กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เข้ารับฟังการติดตามและมอบนโยบาย โอกาสนี้ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย


– เน้นย้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ขอให้ทุกหน่วยทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อถวายพระองค์ท่าน
– การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้แสวงหาความร่วมมือ สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัด
– การบริหารจัดการขยะ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ การจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกหมู่บ้านผลักดันการดำเนินการขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย


– การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งกระบวนการลงทะเบียนและการไกล่เกลี่ยหนี้
– การแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ ดูแลผู้เสพที่มีอาการทางจิตเวช เน้นเอาจริงกับการแก้ปัญหา โดยต้องมีข้อมูลทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และผู้เสพที่มีอาการทางจิตเวช ย้ำทุกมาตรการมีความสำคัญ ทั้งกระบวนการบำบัดรักษา ติดตาม ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องสื่อสารสังคมโดยการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ทุกกระบวนการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ปัญหาที่สำเร็จและยั่งยืน
– การดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืนของกรมการปกครอง ให้ยกระดับการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยผนวกการแก้ไขปัญหาความยากจนเข้ามาร่วมด้วย ทุกมิติ ทุกด้าน นำทุกนโยบายมาดำเนินการในหมู่บ้านรุ่งอรุณอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมและขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุโขทัยอย่างครอบคลุม จริงจัง และชัดเจน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย

Related posts