น่าน ผู้สมัคร สว ยื่นพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือก หลังหมดสิทธิ์จากเหตุมีผู้สมัครคนเดียว

น่าน ผู้สมัคร สว ยื่นพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือก หลังหมดสิทธิ์จากเหตุมีผู้สมัครคนเดียว

 

oplus_1024

จากกรณี 7 อำเภอ ที่มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.)กลุ่มอาชีพเดียว และทำให้ไม่สามารถเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มได้ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิที่จะได้ลงคะแนนเลือก โดยจังหวัดน่าน มี 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่จริม อ.นาน้อย จ.น่าน และ อ.เชียงกลาง จ. น่าน

oplus_1024

โดยวันนี้ 28 พ.ค. 67 เวลา 13.00 น. นางกฤติมา กันใจมา ผู้สมัคร กลุ่ม 11 อ.แม่จริม ซึ่งเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวของอำเภอ จึงหมดสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนเลือก ได้เข้ายื่นหนังสือกับทาง นายโชคดี ดวงแป้น ผอ.กกต.น่าน เพื่อเรียกร้องขอให้มีการพิจารณาแก้ไขในขั้นตอนการคัดเลือกนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคน
นางกฤติมา กันใจมา ผู้สมัคร กลุ่ม 11 อ.แม่จริม กล่าวว่า การมายื่นหนังสือให้มีการพิจารณาแก้ไขขั้นตอนการคัดเลือก สว เนื่องจากมองว่าเป็นการเสียโอกาสของผู้สมัคร สว ทั้งหลาย ที่ต้องการเข้ามาทำงาน รับใช้ประเทศชาติ

oplus_1024

ด้านนายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน หลังรับหนังสือได้เตรียมส่งต่อไปยัง กกต.กลาง ให้พิจารณา ตามวัตถุประสงค์ผู้มายื่น ทั้งนี้จังหวัดน่าน มีผู้สมัคร สว จำนวน 98 ราย โดยมีอำเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีผู้สมัครเลย และมี 3 อำเภอ คือ แม่จริม,นาน้อย และเชียงกลาง มีผู้สมัครเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามฝากเตือนผู้สมัคร สว ให้ระวัง ข้อห้าม” ในการแนะนำตัวสำหรับผู้สมัคร สว.2567 1.ห้ามผู้สมัคร หรือ ผู้ช่วยเหลือผู้สมัคร นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว 2.ห้ามผู้ประกอบอาชีพทาง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน หรือสื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี และพิธีกร เป็นต้น ใช้ความสามารถหรือวิชาชีพดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัว

oplus_1024
oplus_1024

3.ห้ามแจกเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวโดยวิธีการวาง โปรย หรือติดประกาศในที่สาธารณะ4.ห้ามแนะนำตัวโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดม ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่5.ห้ามแนะนำตัว ทางวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ 6.จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบนี้ 7.ห้ามผู้สมัครยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ได้แก่ ผู้สมัครอื่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

oplus_1024
oplus_1024

ทั้งนี้ หากผู้สมัคร สว. ฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 5 ปี โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก ม.36, ม.70 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567

 

/ภาพข่าว/ก้อย/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts