“พิพัฒน์” จัดทัพทูตแรงงาน กำชับดูแลสิทธิ สวัสดิการ ขยายตลาด เพิ่มโอกาสให้คนไทยทำงานต่างประเทศ

“พิพัฒน์” จัดทัพทูตแรงงาน กำชับดูแลสิทธิ สวัสดิการ ขยายตลาด เพิ่มโอกาสให้คนไทยทำงานต่างประเทศ

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวมอบโอวาทให้กับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำการในต่างประเทศ โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้ง 8 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปประจำการในต่างประเทศ ในตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ในประเทศ ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งแต่ท่านต่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยใช้ทักษะดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านแรงงาน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในต่างประเทศ

 

จำเป็นต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการขยายตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในต่างประเทศ และท่านยังปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นที่พึ่งของพี่น้องแรงงานไทย รวมทั้งเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง และอาสาสมัครแรงงานไทยในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลอีกด้วย

 

“ผมขอให้ท่านปฏิบัติราชการ สร้างความสมัครสมาน สามัคคี ในหมู่คณะ ดูแลรับรู้ถึงความทุกข์ ความสุขของพี่น้องแรงงานไทยดุจครอบครัวของท่านเอง ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริมความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล แรงงานไทย และอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกายและใจแข็งแรง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น”นายพิพัฒน์ กล่าว

Related posts