นิพนธ์ แนะ ใช้กลไก กน. ผญบ. เพิ่มความเข้มข้น ดูแลความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ พร้อมเร่งสำรวจการใช้งานเครื่องสูบน้ำแต่ละสถานีฯเตรียมรับฤดูอุทกภัย

นิพนธ์ แนะ ใช้กลไก กน. ผญบ. เพิ่มความเข้มข้น ดูแลความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ พร้อมเร่งสำรวจการใช้งานเครื่องสูบน้ำแต่ละสถานีฯเตรียมรับฤดูอุทกภัย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (เดือนมิถุนายน) โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และเน้นย้ำนโยบายสำคัญได้แก่ 1.)การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น


สำหรับในพื้นที่ถนนชุมชน เห็นด้วยกับการใช้กลไกทั้งท้องที่ควบคุม ดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการมาตรการเชิงรุก เพื่อสอดส่อง ดูแล ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยในการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องเพิ่มการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพราะถือเป็นเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคงอีกรูปแบบหนึ่ง


2.) สำรวจเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรเทาอุทกภัย โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายนายอำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจสภาพของสถานีสูบน้ำ / สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน กรณีไม่พร้อมใช้งานให้หาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน จัดสรรประมาณการค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนเบื้องต้น กรณีที่สร้างเสร็จแล้วไม่มีค่ากระแสไฟฟ้าใช้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจะขอรับการสนับสนุนงบกลางในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด ตามลำดับต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทุกจังหวัด

 

///

Related posts