มนร. หารือผู้บริหาร ศอ.บต. แนวทางการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผย เตรียมพัฒนาเด็กและเยาวชน จชต. หลายมิติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

มนร. หารือผู้บริหาร ศอ.บต. แนวทางการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผย เตรียมพัฒนาเด็กและเยาวชน จชต. หลายมิติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 


วันนี้ (14 มิ.ย. 2565) คณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) จ.นราธิวาส เข้าพบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือและขอคำแนะนำ แนวทางการจัดการศึกษา และบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 ศอ.บต.


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ป.โท สาขาวิชาอิสลามศึกษา โดยมีโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564-2565 อาทิ โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ โครงการแปลหนังสือหรือตำราวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ โครงการอบรมภาษาอาหรับหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ โครงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายอิสลามร่วมสมัย โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาอิสลาม โครงการบัณฑิตอาสาตาดีกาก้าวไกล วิทยากรปัญญาวิชาการทั้งภายในและภายนอก โครงการบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่งคณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้หารือเลขาธิการ ศอ.บต. ในการต่อยอดโครงการต่างๆร่วมกัน


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาและคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันทุกภาคส่วน สำหรับมิติด้านศาสนานั้น เมื่อก่อนอาจมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่ควรนำมาหารือ หรือผลักดัน แต่ปัจจุบันการศึกษาศาสนาสามารถผนวกกับการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจ อาทิ การประกอบอาหารฮาลาล ฮารอม เพื่อยกระดับอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สากล ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมุสลิมทั่วโลก สร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่ สำหรับ ศอ.บต. ขณะนี้กำลังผลักดันในหลายเรื่อง ในส่วนของมิติด้านศาสนา ศอ.บต.นำโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่น้องๆตาดีกากว่า 2,000 แห่ง เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา

พร้อมผลักดันการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการอ่าน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้หลายโครงการของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สามารถดำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย หน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ อาทิ โครงการบัณฑิตอาสาตาดีกาก้าวไกล นำนักศึกษา มนร. ที่ความรู้เรื่องภาษาอาหรับและศาสนา เข้าสอนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตาดีกา เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องศาสนาที่ถูกต้อง เป็นต้น

Related posts