พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการเปิดการให้บริการของสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการเปิดการให้บริการของสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการเปิดการให้บริการของสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (แห่งใหม่ ณ อาคารหลวงปู่ทองดี อนีโฆ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการชวยรบที่ 3 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. เพื่อให้การบริการทางการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัว ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รวมถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดยสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งใหม่นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างอาคารจากหลวงปู่ทองดี อนีโฆ ภายใต้การอำนวยการของ พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และได้รับการสนับสนุนทางการแพทย์โดย พลตรีสุรชัย รัศมีจิวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้พลโทสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้มอบหมายให้ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขยายขอบเขตการรักษาและเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ให้แก่กำลังพลและครอบครัวในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่รอบค่ายและบริเวณใกล้เคียง


สถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประวัติความเป็นมาสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แห่งเดิมคือ สถานพยาบาล พันสร.23 บชร.3 ตั้งอยู่ในพื้นในด้านในของหน่วย พัน.สร.23 บชร.3 เปิดให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และเวชกรรมป้องการ แก่กำลังพล ครอบครัวและทหารกองประจำการ รวมถึงประชาชนรอบค่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ซึ่งปัจจุบันผู้รับบริการปริมาณเพิ่มขึ้นทำให้อาคารดังกล่าวมีความแออัดคับแคบไม่สะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ และเนื่องจากมีหน่วยทหารเกิดขึ้นหลายหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พัน.สร.23 บชร.3 จึงได้จัดทำโครงการ สร้างอาคารสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดสร้างตามรูปแบบ ทบ.๖๔๕๔ ก. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62 ตามดำริของ พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.3 ในขณะนั้นซึ่งได้รับเมตตาจาก พระพิศาลญาณวงศ์ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จว.พ.จ. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมูลค่า 15,910 000 บาท เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 เพื่อจะมอบให้อาคารเป็นสมบัติของกองทัพบก ไว้ใช้ประโชน์ต่อไป และ

ผบ.ทบ.อนุมัติให้ใช้พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถเพื่อดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคาร มีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดย พลโทฉลองชัย ชัยยะค่า มทภ.๓ ในขณะนั้น เป็นประธาน และเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 พระพิศาลญาณวงศ์ลงนามส่งมอบอาคารให้ บชร.3 ณ วัดใหปลายห้วย อ.สามง่าม จว.พิจิตร โดยพล.ท.บุญยืน อินกว่าง มทน.3 ผู้บังคับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พล.อ. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง และ พล.อ. สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ต่อมา พ.อ.เอกพล พัฒน์คุโณปการ ผบ.พัน.สร.23 บชร.3 ผู้แทนกองทัพบกลงนามเอกสาร รับมอบอาคาร ณ บก.บชร.3 ในวันที่ 27 ก.พ. 65


การดำเนินงานสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอากาทศรถ โดย พัน.สร.23 บชร.3 ขาดงบประมาณในการจัดหา สิ่งอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก พัน.สร.23 บชร.3 จึงร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดทำโครงการการดำเนินงานสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อขอรับบริจาคงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ องค์กรต่าง ( ซึ่งหากบริจาคจะได้รับใบรับเงินบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี จากทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การดำเนินงานสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอากาทศรถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.65 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันการดำเนินการและภารกิจของสถานพยาบาล
ㆍให้บริการด้านรักษาพยาบาลในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรพ.สนามระดับ 2 และฝึกฝนกำลังพลให้มีความรู้ความ
ชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ พัน.สร.23 บชร.3 เตรียมความพร้อมชุดศัลยกรรมสนามเพื่อให้พร้อม
ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ㆍให้การตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป คลินิกเฉพาะโรครักษาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน โดยมุ่งเน้น เสริมสร้างให้กาลงพลมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อพร้อมที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้การบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ให้พื้นที่รอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและพื้นที่ใกเคียง โดยแบ่งเป็นแผนกดังต่อไปนี้
ㆍ อายุรกรรม : จัดตั้งศูนย์บริการตรวจคัดกรองโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในกำลังพล เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดติดตามอาการตรวจรักษาโดยอายุรแพทย์ทั่วไป
ติดตามอาการตรวจรักษาโดยอายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร อายรแพทย์ผิวหนังอายุรแพทย์โรคไต และอายุรแพทย์หัวใจหลอดเลือด ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ตรวจพังผืดในตับ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงหัวใจขาดเลือด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาความผิดปกติเชิงรุก รวมถึงการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน และเวชศาสตร์ชะลอวัย
ㆍจักษกรรม : ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยตรวจรักษา ให้คำแนะนำโดยจักษแพทย์ โสต ศอ นาสิก :
ㆍให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยตรวจรักษา ให้คำแนะนำโดยแพทย์ โสต ศอ นาสิกตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินในทหารกองประจำการ ตรวจคัดกรองโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น (Obstructive sleep apnea) พร้อมรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศระหว่างหายใจเข้า (CPAP)
ㆍตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ป่วยที่มีประสาทหูเสื่อมพร้อมรับเครื่องช่วยฟัง
จิตเวช : ให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยตรวจรักษา ให้คำแนะนำ โดยจิตแพทย์ วินิจฉัยและตรวจรักษา โรคนอนไม่หลับเครียด วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ประสาทหลอน ซึมเศร้า โดยจิตแพทย์ – ศัลยกรรม : ให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยตรวจรักษา ให้คำแนะนำโดยศัลยแพทย์ ผ่าตัดเล็กโดยระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ดูแลบาดแผลเรื้อรัง และ แผลกดทับ
ㆍให้บริการรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการฝึก บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติ
(Military rehabilitation center)
ㆍ มุ่งเน้นการลดอาการบาดเจ็บของทหารกองประจำการ จากการฝึก เช่นกล้ามเนื้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ รวมถึงการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ㆍ กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูและรักษาอาการบาดเจ็บ
ㆍบริการนวดแผนไทย จับเส้น ยืดกล้ามเนื้อโดยทีมงานแพทย์แผนไทย
ㆍให้บริการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กครบวงจร FSPM-CDC (Fort Somdej Phranaresuan Maharaj institute of Child developmental center)
ㆍให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยตรวจรักษา ให้คำแนะนำโดยกุมารแพทย์ สำหรับบุตรหลานกำลังพลและประชาชนทั่วไป
ㆍ บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามวัย และตรวจรักษาโรค ต่อเนื่อง เช่น โรคภูมิแพ้ ผื่นคันตามผิวหนัง และโรคหอบหืด
ㆍตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ให้การรักษาเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า กระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย
ㆍ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจปัญหาทางสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ให้แก่ครูปฐมวัยและประชาชนทั่วไป
ㆍ กระตุ้นพัฒนาการและให้การรักษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ออทิสซึม สมาธิสั้น เด็กที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ
โดย อาชาบำบัด (Hippotherapy) และดนตรีบำบัด (music therapy)

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts