สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ CSR ผู้ใหญ่ใจดี จากพี่สู่น้อง ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ CSR ผู้ใหญ่ใจดี จากพี่สู่น้อง ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก


เมื่อวันเสาร์ที่ 6 และ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 นำโดยนายอุดม สุขสดและสมาชิก จัดประชุมใหญ่คณะกรรมการ สมาชิกรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ณห้องประชุมบริษัทห้าแยกกรุ๊ปจำกัด ในที่ประชุมได้แจ้งถึงการก่อตั้งชมรมกองทัพภาคที่3 ซึ่งประกอบด้วย พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 1-3 เป็นผู้ก่อตั้งชมรมฯ โดยได้เสนอขอรับการอนุมัติ และลงนามจาก แม่ทัพภาคที่ 3 พลโท อภิเชษ ซื่อสัตย์ เมื่อวันที่27 กรกฎาคม ที่ผ่านมาแล้ว


นอกจากนี้นายอุดม สุขสดประธานการประชุมฯยังให้สมาชิก พ.ร.บ.ทัพภาค 3 รุ่นที่ 3 ยกร่างกฎระเบียบของรุ่นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสมาชิกรุ่น การจัดกิจกรรมของรุ่น การถือปฏิบัติตามบังคับในการทำงานร่วมกัน หลักเกณฑ์ช่วยเหลือด้านสวัสดิการของสมาชิกชมรมรุ่นที่ 3 การจัดการแข่งขันเดินวิ่ง Army Rarm Run 2022 เพื่อหารายได้เข้าชมรม.พสบ.ทภ.3 ณ ค่ายเอกาทศรถ หวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 กันยายนนี้


……นอกจากนี้แล้วสมาชิก ชมรม พสบ.รุ่นที่ 3 นำโดยในอุดม สุขสด ประธานชมรมฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำกิจกรรมเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยใช้ชื่อว่า”ผู้ใหญ่ใจดี จากพี่สู่น้อง” โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักเรียนที่รับมาร้อยละ 90 รับมาจากโรงเรียน ต.ช.ด.ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนเวลา 08.30-15.30 นหลักสูตรของโรงเรียน

โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ วิชาที่สอนสายสามัญ รับนักเรียนได้ไม่เกิน 400 คน อายุของนักเรียนที่เปิดรับตั้งแต่ 12-16 ปี
ในปีหนึ่งการศึกษา แบ่งภาคเรียนออกเป็นสองภาคเรียนคือ ภาคต้นและภาคปลาย
ปัจจุบันเปิดสอนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปี 1-6
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 วันหยุดสัปดาห์ คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) มีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 5 อำเภอ ของจังหวัดตากดังนี้ อำเภออุ้มผางอำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และจังหวัดใกล้เคียง
ปัจจุบันมี พระครูอนุกูลวรการ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และมี นางขวัญเรือน สุวรรณจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts