“ชุดความคิดใหม่ (New Mindset) ทางการบริหารจัดการภาครัฐ ในอนาคต”

“ชุดความคิดใหม่ (New Mindset) ทางการบริหารจัดการภาครัฐ ในอนาคต”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ในหัวข้อ “ชุดความคิดใหม่ (New Mindset) ทางการบริหารจัดการภาครัฐ ในอนาคต” ภายใต้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

โดยมี ม.ล.พัชรภาภร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองความคิดเห็น เกี่ยวกับสมมติฐานเกี่ยวกับสภาพการณ์ในอนาคตของประเทศไทย แนวทางในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ และบทบาทของภาครัฐยุคใหม่ แนวทางการจัดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการทางความคิดที่สำคัญสำหรับอนาคต โดยมีบุคคลสำคัญต่างๆ มาเป็นวิทยากร เช่น


– นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ณ ห้องปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

Related posts