พิษณุโลก ปปส.ภาค 6 จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกร่วมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิษณุโลก ปปส.ภาค 6 จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกร่วมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ปปส. ภาค 6 จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผนึกกำลังแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยสอดส่องดูแลคนในหมู่บ้านชุมชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และชี้ช่องทางการจัดการปัญหายาเสพติด โดยการให้พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ผ่านการบรรยายโดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และการเสวนา “ประมวลกฎหมายยาเสพติดกับประชาชน” และนิทรรศการส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมใช้ตามวิถีชุมชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล คอนเวนชั่นฮอล์ล จังหวัดพิษณุโลก


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมรับชมการแสดงของเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก และการจัดแสดงผลงาน “ที่สุดแห่งปี” ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 6 และเยี่ยมชมนิทรรศการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก นำผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านมาจัดแสดง ตลอดจนสินค้าและบริการของผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพจาก สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ที่ประสบความสำเร็จ และการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กฎหมาย ให้คำปรึกษากฎหมาย และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ตัดวงจรนักค้ายาเสพติด โดยการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและชุมชนที่เชื่อว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและพื้นที่ล่อแหลม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมและชุมชน พร้อมเดินหน้าดำเนินการในหลายมิติ โดยเฉพาะมาตรการเรื่องการป้องกัน การปราบปราม โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย การบำบัดรักษา รวมทั้งค้นหาคนที่ติดยาเสพติดเพื่อนำมาสู่การบำบัดรักษา ตามแนวคิดและมุมมองการแก้ปัญหาโดยใช้สาธารณสุขนำในการแก้ปัญหา มองผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดในจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความรับรู้ในระดับแกนนำ ผู้นำในพื้นที่ซึ่งถือเป็นแนวร่วมสำคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวทางแห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ตลอดจนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกท่าน ที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากนั้นนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นหูเป็นตา ดูแลครอบครัว และหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ให้ข้อมูลที่สำคัญเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดนำไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์สิน ผู้แจ้งเบาะแสจะได้เงินสินบนรางวัลส่วนแบ่งจากการยึดทรัพย์ 5% และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร/เครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ และเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติของเรา และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts