ผอ.ศปป 5 กอ.รมน. ชื่นชมการพัฒนาพื้นที่ของศอ.บต. เน้นบูรณาการแก้ไขปัญหาตรงตามเป้า “ประชาชนจชต. ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพหุฯ”

ผอ.ศปป 5 กอ.รมน. ชื่นชมการพัฒนาพื้นที่ของศอ.บต. เน้นบูรณาการแก้ไขปัญหาตรงตามเป้า “ประชาชนจชต. ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันภายใต้วิถีสังคมพหุฯ”

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับพลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศอ.บต.

รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการประสาน เชื่อมโยง และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ (Function) หน่วยงานเชิงพื้นที่ (Area) และหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ (Agenda) รวมทั้งภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเพื่อหนุนเสริมเติมเต็มการพัฒนาทุกมิติให้ตรงตามเป้าหมายสำคัญ คือ “ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันภายใต้ ในวิถีพหุวัฒนธรรม”

ด้านผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ศอ.บต. ได้มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาผ่านกลไก 2 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การขับเคลื่อนงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศอ.บต.จะมีการขับเคลื่อนงานผ่าน 4 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่ 2. โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ4. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ ส่วนที่ 2. การขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (กพต.)

โดยมีพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ และศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะทำหน้าที่ขออนุมัติหลักการ แผนงาน โครงการ และกรอบ งบประมาณให้กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลางระดับกระทรวง กรม และในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนหรือริเริ่มการพัฒนาที่สำคัญของพื้นที่ อาทิ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านสังคม การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ศอ.บต. ยังเป็นหน่วยในการประสานงานด้านการพัฒนาร่วมกับ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาทุกมิติ เชื่อมโยงแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดผ่านการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบรรยากาศ การอยู่ร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

ขณะที่ผู้อำนวยการศปป.5 กอ.รมน. ได้ชื่นชมการทำงานของศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังในห้วงที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกัน ประสานความร่วมมือในภารกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนในทุกมิติอย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยบูรณาการในการวางแผน อำนวนการ ประสานการปฏิบัติ กำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐรวมถึงการบริหารและพัฒนาสังคม ได้แก่งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งมิติด้านความมั่นคงและมิติด้านการพัฒนา

Related posts