บุคลากรศอ.บต. ระดมความคิด..นำนวัตกรรม “แฮกกาธอน” พัฒนาศักยภาพคนในองค์กร พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ ตอบโจทย์ความต้องการและสภาพปัญหาในพื้นที่

บุคลากรศอ.บต. ระดมความคิด..นำนวัตกรรม “แฮกกาธอน” พัฒนาศักยภาพคนในองค์กร พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจ ตอบโจทย์ความต้องการและสภาพปัญหาในพื้นที่

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพบปะผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมการฝึกอบรม Deep South Hackathon การพัฒนาศักยภาพ และชุดเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอผลงาน โดยมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. กว่า 80 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นับเป็นความพยายามของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ในพื้นที่ โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาทำหน้าที่ประสาน เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการคลี่คลายปัญหาและนำความสันติกลับคืนมา

แต่ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาจะต้องเดินหน้าไปควบคู่กับการพัฒนาซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการนำนวัตกรรมมาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศอ.บต.ให้สามารถเข้าใจ เข้าถึงกระบวนการบริหารจัดการในการหาจุดบกพร่องบนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมมาแก้ไขและบริหารความรู้สึกตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่าน “แฮกกาธอน” ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมเร็ว โปร่งใส่ ดังนั้นเชื่อว่าการบริหารจัดการจากภายในองค์กรคือผลลัพธ์และจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่หนทางในการพัฒนาคนและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สำหรับภายในกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับรวมถึงความเป็นไปได้ โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำพร้อมร่วมออกแบบแนวคิดผ่านองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงภายในองค์กร

ทั้งนี้กิจกรรมการฝึกอบรม Deep South Hackathon การพัฒนาศักยภาพและชุดเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมคิดค้นนวัตกรรมและเครื่องมือในการปฏิบัติงานเชิงลักษณะการค้นหานวัตกรรม และแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำมาขับเคลื่อนการทำงานผ่านรูปแบบแฮกกาธอน (Hackathon) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของปัญหาและความต้องการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้และความเข้าใจในชุมชน (Community integrated Learning)

อย่างไรก็ตามคำว่า “แฮกกาธอน (Hackathon)” มาจากการรวมคำว่า “แฮก (Hack)” หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ และ “มาราธอน (Marathon)” หมายถึง การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเหมือนกับการแข่งขันวิ่งมาราธอน รวมกันแล้วให้ความหมายถึง การสร้างสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เข้ากับบริบทและความต้องการของพื้นที่ตามภารกิจงานของ ศอ.บต.

 

Related posts