🔆เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนา นำพาสันติสุข🔆

🔆เสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันศึกษา มีส่วนร่วมพัฒนา นำพาสันติสุข🔆

▶️วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฟอฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แลกเปลี่ยนข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา การอบรมของผู้นำต่าง ๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็บแบบอย่างในสังคม แสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

▶️ทั้งนี้ที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี และคณะนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มีการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เสริมสร้างทัศนคติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด สร้างความเข้าใจกับเยาวชน ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เปลี่ยนเป็นความยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณีอัตลักษณ์วิถีและวัฒนธรรมสนับสนุนกระบวนการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำทางสังคม กลุ่มแกนนำ องค์กรต่าง ๆ

ตลอดจนประชาชน รวมทั้งเด็ก และสตรี นิสิต นักศึกษา จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เข้าใจ เข้าถึงในยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมูสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์ อันแน่วแน่ ในการส่งเสริมและพัฒนา ด้านอิสลามศึกษา และศาสตร์แขนงอื่นๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและความคาดหวัง ในการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาภูมิภาค

▶️โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยนำความพัฒนาจนทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเจริญ การพบปะครั้งนี้ขอแนะนำตัวพร้อมกับคณะทำงาน เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการจะทำให้พื้นที่เกิดความสงบสุข ภูมิใจกับน้อง ๆ เยาวชน นิสิตนักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมศึกษาที่นี่ และไปเป็นบุคลากรที่ดีตอบแทนประเทศชาติบ้านเมือง นำความก้าวหน้าด้านวิชาการ ต่อยอดสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ”

▶️นอกจากนั้นแม่ทัพภาคที่4 ได้เน้นย้ำเรื่องยาเสพติด
โดยร่วมขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ในรูปแบบชุมชนบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด (CBTx)
โดยเฉพาะผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการรุนแรง และมีอาการก้าวร้าว ที่ส่งผลเสียต่อคนในครอบครัว ชุมชน ฉนั้นฝากไปยังผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สามารถติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเข้ารับการรักษาต่อยังสาธารณสุข และหากรุนแรงคุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งต่อยังโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีต่อไป เพื่อคลายปัญหาความทุกข์ใจของประชาชน เชื่อว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ลดลงและหมดสิ้นไปในอนาคต🔳🔳🔳

Related posts