เลขาธิการ ศอ.บต. มอบโล่รางวัลหน่วยงานด้านการหนุนเสริมคุณธรรมจริยธรรม ย้ำ..ให้ทุกคนยึดหลักธรรมภิบาล 7 ประการ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ ปชช.

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบโล่รางวัลหน่วยงานด้านการหนุนเสริมคุณธรรมจริยธรรม ย้ำ..ให้ทุกคนยึดหลักธรรมภิบาล 7 ประการ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ ปชช.

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดจริยธรรม ศอ.บต.ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำศอ.บต. ด้านการส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศอ.บต.

ทั้งนี้ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้มีการประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 ข้อกำหนดจริยธรรมศอ.บต. 2564 กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำหนดให้ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ 7 ประการ ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. กล้าตัดใจ 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรศอ.บต. ในสังกัดที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นต้นแบบ เป็นที่ยอมรับ และได้รับการเชื่อมั่นจากประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี กับหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร ที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อน ตามบทบาทหน้าที่ของศอ.บต.ในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ พร้อมทั้งเกิดความศรัทธา ต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นที่พึ่งพาของประชาชน ที่ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรม

Related posts