โรงเรียนนิด้าศึกษาจัดโครงการสานฝันสู่ความสำเร็จ”กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนนิด้าศึกษาจัดโครงการสานฝันสู่ความสำเร็จ”กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึก…

Read More

 รร.สาธิต มรย. มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 63 มุ่งพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสุขภาพดี

รร.สาธิต มรย. มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 63 มุ่งพัฒนาเด็กตามศักยภาพ ภ…

Read More

โรงเรียนเกาะตัวพิทยาสรรค์ เปิดสอนโปรแกรมศิลปะการดนตรี สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบและมีดนตรีอยู่ในหัวใจ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์และ…

Read More

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเ…

Read More

พิษณุโลกยผ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลกยผ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด กา…

Read More