พิษณุโลก พิธีอัญเชิญพระบรมรูป 3 พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ขึ้นประทับ ณ พลับพลาที่ประทับ ณ วัดป่าแก้วมณี

พิษณุโลก พิธีอัญเชิญพระบรมรูป 3 พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพร…

Read More