องคมนตรี ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รับฟังปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ และ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

องคมนตรี ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รับฟังปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ และ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 


วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2565) เวลา 11.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาร่วมประชุมรับฟัง สรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ส่วนหน้า กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมการประชุม ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งการควบคุมดูแลพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในทุกมิติ โดยเฉพาะความยากจนจากการว่างงานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากของการระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกระดับ และคุณภาพชีวิตในทุกด้าน เช่นการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์


การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง การอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ขับเคลื่อนภายใต้แผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการภายใต้มติและความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการฯ กับแผนงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐยิ่งขึ้น


ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมการติดตามภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว องคมนตรี มีกำหนดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีภารกิจดูแลเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนเหล่านี้ออกไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง สร้างครอบครัวสังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
………………………………………………………………………………

ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / ตนัย มีชัย
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. รายงาน

Related posts