พิธีถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรค

พิธีถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรค

 


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายคัมภีร์วิสุทธิมรรคแด่นิสิตหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๓๐ ชุด
คัมภีร์วิสุทธิมรรคดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา (DCI ) มูลนิธิสถาบันธรรมชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยพระพุทธศาสนาแก่นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิปัสสนาภาวนา

ในนามคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา กราบขอบพระคุณและอนุโมทนามูลนิธิธรรมชัยและศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา มา ณ โอกาสนี้
Connect with us, Connect the world
#ASCNEXT 2023 moving to centre of the PEOPLE
___
Website: http://asc.mcu.ac.th
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts