จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568

จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568

วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลาจังหวัดสุโขทัย นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 20 ปี จะเป็นแผ่นแม่บทหลักในการกำหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในทุกระดับ มุ่งหวังให้จำนวนคนจนลดลงและมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและภูมิภาค ยกระดับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้


1.เมืองท่องเที่ยวมรดกโลก (Tourism World Heritage City)
2.เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข (Happiness City)
3.เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรม สินค้าบริการ โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม (Agri Creative Economy City)
4.เมืองนวัตกรรม (Innovative City)
ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย และพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Related posts