น่าน สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดพิธีทำบุญและอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567

น่าน สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดพิธีทำบุญและอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายภูรินทร์ สูงสว่าง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี
สาร
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567


“รบบสหกรณ์”เป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกและส่งเสริมให้
สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในการประกอบอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนในชุมชน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อระบบสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การยกระดับราคาสินค้าและบริกร โตยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” และการสร้างรายได้
ให้กับประชาชน รมทั้งมีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินตามมาตรการพักชำระหนี้ในภาคการเกษตรที่ครอบคลุมเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพื่อให้สมาชิกสหารณ์มีรายได้เพียงพอส่งชำระหนี้ซึ่งจะสร้างความมั่นคงในชีวิตและความกินดี อยู่ดีให้แก่มวลสมาชิก
การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ต้องยึดผลประโยชน์ของสมาชิก
เป็นศูนย์กลางตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ เพื่อสร้างความโปร่งไสและความเชื่อถือแก่สมาชิก
และผู้ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ งานสหกรณ์กันภาคเอกชน ใช้แนวทางการตลาดเป็นตัวนำเพื่อให้สมาชิกสามารถผลิต
สินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต


และการแปรรูป เพื่อเพี่มมูลค่าสินค้าชื่งนำไปสู่การลดรายจ่ายเละเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์อันเป็นรากฐาน
ของการดำเนินกิจการสหกรณ์ให้มีความมั่นคงก้าวหน้าและเป็นที่พึ่งของบรรดาสมาชิกทุกคน
เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขออวยพรให้
ผู้บริหาร สมาชิกสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสำเร็จผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการโดยทั่วกัน
(นายเศรษฐา ทวีสิน)
นายกรัฐมนตรี

บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts