กองทุนฟื้นฟู ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ร่วมพิจารณาโครงการเลี้ยงโคเนื้อ ที่ประชาชนขอมา ! …

กองทุนฟื้นฟู ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ร่วมพิจารณาโครงการเลี้ยงโคเนื้อ ที่ประชาชนขอมา ! …

 

   
เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายบัณฑิตสวยงาม กรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประธานคณะกรรมการติดตามแก้ไขการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ)มีผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายเรืองเดช จอมเมือง ดร.วุฒิกร สระแก้ว คณะทำงานร่วมพิจารณาพัฒนาแผนและโครงการกลุ่มเกษตรกรผู้ขอมาเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดน่าน 13 กลุ่มองค์กร(โครงการ)งบประมาณ 13 ล้านบาทเศษ

   

เพื่อนำเสนอกรรมการบริหารในการประชุมพิจารณาต่อไปและในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนของกองทุนที่ให้แก่องค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯกลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่นโดยมีหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดน่านและหัวหน้าสำนักงานในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัดร่วมเดินทางในการติดตามโครงการในครั้งนี้ด้วย

Related posts