คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.น่าน คัดเลือก นางกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ เป็นแม่ดีเด่น จ.น่านประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี2567 และเป็นผู้แทนจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับประเทศในปีนี้

คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.น่าน คัดเลือก นางกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ เป็นแม่ดีเด่น จ.น่านประเภทแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี2567 และเป็นผู้แทนจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับประเทศในปีนี้

 


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายกฤชเพรช เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน แจ้งว่าตามที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัด ประจำปี 2567 ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัด จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน พ.ศ.2567 ได้แก่ นางกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ อายุ 56 ปี ซึ่งจังหวัดน่านได้คัดเลือก นางกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อส่งเข้าประกวดแม่ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นางกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ มีคุณธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ของแม่ที่ควรยกย่อง เป็นผู้มีความประพฤติดีนิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ได้อุทิศเวลาเรียน ในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่
27 (ปปร.27) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ขณะกำลังศึกษาได้เป็นผู้นำภาคเอกชนในการเป็นวิทยากรนำสนอหัวข้อ “ถอดรหัสภาวะผู้นำเพื่อการสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประเทศ” ทั้งนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษา ปปร.27 และไห้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน/หัวหน้ากลุ่มและได้รับรางวัลนักเรียนแถวหน้า พร้อมทั้งได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร (พคบ.) จังหวัดน่านรุ่นที่ 1 ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเตรียมความพร้อมและรับมือถึงปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศและสังคม ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทุกมิติ ภายใต้กลไกการมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบทุกระดับและทุกมิติ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและจัดหาเงินบริจาคสมทบเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น งานกฐิน งานผ้าป่า อีกทั้งได้รับเชิญจากจังหวัดในการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมกับหน่วยงานราชการเข้าร่วมเฝ้า รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านความเป็นแม่ที่ดีควรยกย่อง เรื่องการเลี้ยงดูลูก การดูแลครอบครัวตลอดจนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคมได้ นางกนกวรรณเต็งไตรรัตน์ มีบุตร 1 คน ชื่อ นายศิริ เต็งไตรรัตน์ อายุ 28 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

โดยลูกชายได้รับเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนประจำจังหวัด และทำกิจกรรมอาสาของมหาวิทยาลัยจนได้เป็นประธานสโมสรนิสิตจุฬาฯ พร้อมทั้งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสโมสรนิสิตถุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561,รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษาปี 2560-2561 รวมถึงได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมาธิการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทน และยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสามีอุทิศการทำงานให้กับบริษัท และยังช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานหอการค้า จังหวัดน่าน โดยความสุขและความสำเร็จของคนในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นได้เพราะการมีครอบครัวที่อบอุ่น

ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมนั้น นางกนกวรรณ ได้เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โดยไม่รับเงินค่าจ้าง รวมถึงเป็นกรรมการกาชาดสมัยที่ 2 ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกประเกทของเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานของบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้โดยให้การอุปการะเด็ก 5 คน ผ่านโครงการอุปการะเด็ก
ของมูลนิธิศุภนิมิตร ตลอดระยะเวลา 25 ปี พร้อมทั้งให้การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรม ต่างๆของมูลนิธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2567 รวมถึงได้มีการอุปถัมภ์เด็กครอบครัวไม่สมบูรณ์ที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ชั้น ป.2 จนปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม. 6
ทั้งนี้ นางกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ กล่าวว่า หากได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะสามารถต่อยอดกิจกรรมของสภาสังคมสง เคราะห์ โดยการช่วยประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนของจังหวัดน่าน ในการเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯได้เป็นอย่างดี

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts