ผู้สูงอายุ อายุยืน สนุกสนาน กับการเรียน ! ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไกรนอก ! อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย !

ผู้สูงอายุ อายุยืน สนุกสนาน กับการเรียน ! ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ไกรนอก ! อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย !

..วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายจิตนตศักดิ์ แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้ สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ได้มีผู้สูงอายุในพื้นทีาของตำบลไกรนอก เข้ามาเรียนทึ่โรงเรียนผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งมีคุณครูของ อบต.ไกรนอก เป็นผู้สอนการเรียนและกิจกรรมต่างๆ โดยมี นายจินตศักดิ์ แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก/ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก และคณะครูผู้สอนประกอบด้วย

– นางสาวกนวรรณ แสงเมือง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ / ครูประจำโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก
– นางสาวจตุพร ไกรกิจราษฎร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ครูประจำชั้นโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก
และคณะครูประชั้นโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอกซึ่งมีทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของอวค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ทั้งหมด

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก ได้เปิดเรียนมาเหลายสิบปี ซึ่งได้รับนักนักเรียนผู้สูงอายุของตำบลฯ จากการทำกิจกรรมต่างๆและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ทำให้เด่นชัดและนำร่อง ทำให้หลายๆจังหวัดที่ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไกรนอก เป็นประจำ และล่าสุดมีโรงเรียนผู้สูงอายุจาก3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางมาดูงานและนำแบบอย่างการเรียนการสอน กลับไปเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา กิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอนาำหรับผู้สูงอายุ ให้มีความสุขสนุกสนาน กับการเรียนที่มาโรงเรียนในทุกๆครั้ง

Related posts