แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567

 

 

ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปัว นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านพร้อมด้วย นางเมลดา เนตรใส รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567 เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชน และให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ฯ ในเขตอำเภอปัว ได้แก่ นางสาวศศลักษณ์ ทองสัมฤทธ์ นักศึกษาชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคปัว โดยมี นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมด้วย

 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในสถานศึกษาครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุน พร้อมกับให้คำแนะนำแก่เยาวชน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยจังหวัดน่านมีเยาวชนขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 14 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 คน ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน โอกาสนี้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นกับชีวิตประจำวันให้แก่เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ต่อไป สำหรับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 600 ปี

 

โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ และในปัจจุบัน มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธาน โดย 1 ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ คือ ช่วยเหลือเยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขัดสนทั่วราชอาณาจักร ให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถ โดยต่อเนื่องกันจนมีอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเอง และครอบครัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ มูลนิธิฯ ได้พัฒนาเยาวชนผู้ยากไร้ขาดแคลนทั่วประเทศโดยให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ชาดแคลนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 ในระยะเริ่มต้น จำนวนปีละ 2,525 ทุน ปัจจุบันมีเยาวชน ผู้รับทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,500 กว่าทุน เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลน มีโอกาสได้รับการศึกษา และอบรม ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดไป

 

/บุญยงค์ สดสอาดนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts