โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

   

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายนพดล อุปถัมภ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านปางปุก ต้อนรับสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในพื้นที่จังหวัดน่าน

     

เข้าศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปางปุก หมู่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อยการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน – สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินและปุ๋ย จากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

Related posts