ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียม 11 เรื่อง เสนอ กพต.สัญจร พิจารณา ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียม 11 เรื่อง เสนอ กพต.สัญจร พิจารณา ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
โดยการประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ กพต. ในวันนี้ มีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมและมีผู้แทนหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom meeting โดยที่ประชุมมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าที่ประชุม กพต. จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ผลการดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2564


2.เตรียมรายงาน กพต. เรื่อง ผลการขับเคลื่อนสนามบินเบตง ซึ่งได้เปิดบริการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นมา 3.เตรียมรายงานดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เรื่องที่ 4.รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา Amazean Jungle Trail 5.เตรียมรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจนของ ศอ.บต. 6.รายงานความคืบหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีเร่งด่วน

7.ผล การจัดกิจกรรมมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์สร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ ภูมิภาคภาษา วิถี พหุวัฒนธรรม:นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
8.รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเข้มข้น และเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9.เตรียมรายงานสรุปสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.ขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่-สงขลา ระยะ 6 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2565-2570 และประเด็นในการเสนอเพื่อพิจารณา ประเด็นที่ 11. การขออนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า การประชุม กพต. ครั้งที่ 3/2565 เป็นการประชุม กพต. สัญจรครั้งแรก โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย กพต. มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์สัญจร ให้ครบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. จะมีการจัดกิจกรรม ศอ.บต. สัญจรควบคู่กันไปด้วย เพื่อจัดทำเวทีภาคประชาสังคม ในการรับฟังและกลั่นกรองความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ โดยจะเริ่มจัดการประชุมในจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรก และจังหวัดต่อไป คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดท้าย

Related posts