การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคเหนือ

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคเหนือ


วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคเหนือ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. เรื่องการค้าชายแดน 2. เรื่องความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 3. เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 4. เรื่องการผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้านชีวภาพหรือ bio economy


ในการนี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นางสาวอัญชัญ อินหันต์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย และนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

Related posts