ศอ.บต. ส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ศอ.บต. ส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) ที่ โรงแรมตันหยัง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรู้ และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางอาดีลา บูเดียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม


สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือบุคคลไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และจริงจัง ประกอบกับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านพหุวัฒนธรรมและคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศอ.บต. จึงได้กำหนดจัดอบรมส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส


ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมครั้งละ 52 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานทะเบียนทั่วไป งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ และสถานะบุคคลให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคคล ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือบุคคลไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดมา โดยอาศัยรายงานผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ซึ่งในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสารพันธุกรรมให้กับผู้ร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและบุคคลอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมตรวจสารพันธุกรรม รวมทั้งหมดจำนวน 510 คน แบ่งเป็นผู้ร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 275 คน และบุคคลอ้างอิงจำนวน 235 คน ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนราษฎรและออกบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศอ.บต. จึงได้จัดอบรม ส่งเสริมความรู้และกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

Related posts