พิษณุโลก จัดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย

พิษณุโลก จัดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดน้อย) ถนนเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรม รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 และสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ให้จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวภายในเดือน มิถุนายน 2565

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ขึ้นบริเวณด้านหน้าทางเข้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก (วัดน้อย) ซึ่งบริเวณนี้มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน มีผู้ปกครองนักเรียนมา รับ-ส่ง นักเรียนเป็นประจำ และเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางข้ามทางม้าลาย รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ และประชาชนได้เกิดจิตสำนึก ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts