การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (data catalog) จังหวัดสุโขทัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (data catalog) จังหวัดสุโขทัย

 

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยชั้น ๔ นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (data catalog) จังหวัดสุโขทัย

การจัดประชุมหน่วยงานเพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ data catalog จังหวัดสุโขทัยครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดทำรายการข้อมูลระบบให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้และเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่ big data ต่อไปในอนาคต เป็นการประมวลร่วมข้อมูลของภาครัฐทุกหน่วยงาน จัดทำเป็นรายการที่ง่ายต่อการเข้าถึง


โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

 

Related posts