ศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์นำครู น.ร.ประชาชน ต.หัวเสือปล่อยปลาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ น.ร.และชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

ศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์นำครู น.ร.ประชาชน ต.หัวเสือปล่อยปลาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ น.ร.และชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเกษตรผสมผสาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่ง ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือร่วมกับชุมชนและ อบต.หัวเสือ ได้ร่วมกันจัดทำศูนย์แห่งนี้ขึ้นมา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์ปลาสู่สระน้ำธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้โดยเน้นในส่วนของไม้ผลบริเวณพื้นที่ว่าง กิจกรรมแปลงนาสาธิต การทำนาดำข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยใช้เครื่องปักดำและดำนาแบบวิธีโบราณ โดยมี น.ส.พุธิตา คำเหลือ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ อดีต ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล นายเมธา จันครา นายก อบต.หัวเสือ นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายก อบต.สำโรงตาเจ็น นางสระแก้ว สว่างภพ กำนัน ต.หัวเสือ คณะครู น.ร. ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ และจิตอาสามาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

น.ส.พุธิตา คำเหลือ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก”ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยคำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวกนำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการโดยใช้พื้นที่ของ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเสือ ซึ่งมีเนื้อที่ จำนวน 12 ไร่โดยได้ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

ขุดสระเพื่อเลี้ยงปลาจำนวน 2 ไร่ ปลูกมะนาวและไม้ผลจำนวน 2 ไร่ สร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ไร่ และใช้สำหรับทำนาจำนวน 6 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ น.ร.และชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ น.ร.และชุมชนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ น.ร. ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทคูโบต้าเจริญชัยสาขาขุขันธ์ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์เมล็ดข้าว จ.ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อบต.หัวเสือ และประชาชนชาว ต.หัวเสือ

นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นการดำเนินการตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีทั้งเรื่องของการเกษตร มีการปล่อยปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังทัศนคติแนวคิดในเชิงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ น.ร.ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ตนชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts