พิษณุโลก จ่าสิบเอกทวี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปี 2565

พิษณุโลก จ่าสิบเอกทวี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปี 2565


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปาจารย์ ประจำปี 2565 ให้แก่ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “ศิลปาจารย์” คนแรกของประเทศไทย โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นต้นแบบที่ดีงามเปี่ยมล้นด้วยองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และยึดมั่นแนวทางการสืบสาน รักษาพัฒนางานศิลปะ และวัฒนธรรมไทยที่มุ่งมั่นอุทิศตน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็น สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก หน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก คณะเครือข่ายสภาวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ จ่าสิบ ดร.เอกทวี บูรณเขตต์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำพิธีเปิดป้าย ศิลปาจารย์ พุทธศักราช 2565 บริเวณด้านหน้า ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts