พิษณุโลก ธ.ก.ส. จัดโครงการแก้หนี้ แก้จน & ก้าวพ้นวิกฤต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.ประจำปี2565

พิษณุโลก ธ.ก.ส. จัดโครงการแก้หนี้ แก้จน & ก้าวพ้นวิกฤต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.ประจำปี2565

 


วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการแก้หนี้ แก้จน & ก้าวพ้นวิกฤต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.ประจำปี2565 โดยมี นายอนันต์ แตงหมี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง และผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ


เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกร ลูกค้าของธนาคารต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ซะลอตัวจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด) ที่ต่อเนื่องกันมา 2-3 ปี สภาวะสงครามความขัดแย้งของโลกและผลจากภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหาย ตลาดชะลอตัว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง บางรายจำเป็นต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบ จนเป็นภาระหนัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดปัญหาต่อเนื่องขึ้น ในระยะยาวของภาคเกษตรกรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้รับนโยบายจากรัฐบาล ในการดูแลให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านเงินทุนในภาคเกษตรกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดมหกรรม “แก้หนี้ แก้จน ก้าวพ้นวิกฤติ


เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นตัวแทน และผู้นำของพี่น้องเกษตรกรทุกระดับ ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสื่อสารรับรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และความเดือดร้อนที่แท้จริงของเกษตรกร พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในทุกมิติของเกษตรกร โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง และแกนนำเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนให้ทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมถึง การเสริมสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและสนับสนุนช่องทางด้านการตลาด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ภาคเกษตรกรรมในอนาคต


ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารยึดหลัก การพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยธนาคาร ได้เชิญผู้นำเครือข่ายที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรและหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธนาคารเข้าร่วมมหกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 120 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก ธ.ก.ส. จัดโครงการแก้หนี้ แก้จน & ก้าวพ้นวิกฤต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.ประจำปี2565

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts