“พิพัฒน์” ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประกันสังคม ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และ เวียดนาม ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียม ในการทำงานต่างประเทศ

“พิพัฒน์” ส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประกันสังคม ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และ เวียดนาม ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียม ในการทำงานต่างประเทศ

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวการรับรองปฏิญญาร่วมแรงงานว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสิทธิประกันสังคมแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV ในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ครั้งที่ 4 โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และการประชุมผ่านระบบทางไกล

 

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า หัวข้อในปีนี้ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ในกลุ่มประเทศ CLMTV เมื่อกล่าวถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ ทั้งแรงงานที่เดินทาง ออกจากประเทศต้นทาง และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศปลายทาง อาจส่งผลให้แรงงานขาดการเข้าถึงความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม เนื่องจากข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ในแต่ละประเทศ ประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงาน ให้ความคุ้มครองด้านการประกันสังคม สำหรับแรงงานข้ามชาติทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ อย่างเช่น ในเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางเรา ก็ได้ให้วัคซีนแก่แรงงานข้ามชาติทุกคน และการคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน ปัจจุบัน มีผู้ประกันตนข้ามชาติ 1.43 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 1.31 ล้านคน

   

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ผมเห็นด้วยในหลักการ ต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีแรงงาน ว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ CLMTV ที่จะส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานของไทย เพื่อรับรองปฏิญญาระหว่างประเทศ จำเป็นต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อน ซึ่งหากเราได้ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญาฯ อย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผมยินดีที่จะผลักดันร่างปฏิญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากนี้ ประเทศไทยยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMTV ในครั้งต่อไป

   

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน แสดงความเห็นว่า การแสดงเจตจำนงร่วมกันของรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV จะเป็นก้าวสำคัญที่จะหาแนวทางความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือ และการประสานงานด้านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติระหว่างกันต่อไป

 

Related posts