ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการด้านเศรษฐกิจ กบจ.สุโขทัย

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการด้านเศรษฐกิจ กบจ.สุโขทัย

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย / รองประธานอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ กบจ.สุโขทัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศรีชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ(หน.กลุ่มทอ.) ประธานคณะทำงานฝ่ายเลขานุการฯ เป็นประธานฯ คณะทำงานฝ่ายเลขานุการฯ จาก 34 หน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) และนายนวพงษ์ คุ้มพงษ์ นักวิชาพาณิชย์ชำนาญการ(หน.กลุ่ม ยผ.)

คณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม

   
โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานฯ การจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการรวบรวมแผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 เพื่ออัพเดทและจัดทำเป็น Big Data Economy group of Sukhothai Province เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจได้พิจารณา โดยกำหนดให้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ต่อไป

     

Related posts