พช.น่าน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”  โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พช.น่าน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”  โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ของแปลงนายเทวิน เขียวดี หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดน่าน โครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เครือข่ายโคกหนองนาโมเดลจังหวัดน่าน และประชาชนเข้าร่วม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการ ขับเคลื่อน ขยายผล “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ตามภูมิสังคม
          ทั้งนี้จังหวัดน่าน มีพื้นที่ดำเนินงาน โคก หนอง นา จำนวนทั้งสิ้น 345 แปลง ครอบคลุม 14 อำเภอ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงสา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดน่าน และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพระดับครัวเรือน (HLM) อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อยและอำเภอเวียงสา รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.การแบ่งปันกล้าพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายผล 2.กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 3.กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการห่มดิน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปางค่า และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน สนับสนุนพันธุ์ปลา
นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการส่งเสริม      การเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         มาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งต้องส่งเสริม พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนา ต่อยอด ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ จนสามารถขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วไป จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน จังหวัดและประเทศชาติ ทั้งในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความรักความสามัคคี สร้างเครือข่าย การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจ ในการขับเคลื่อนพื้นที่ ด้วยการเอามื้อสามัคคี เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พี่น้องประชาชน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีระหว่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดและขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆให้เกิดเป็นเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และยังเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567
ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายชัยยะ ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
รายงาน – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน/บุญยงค์ืสดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts