เปิดแล้ว! ทักษะทำงาน เทียบใบรับรองวุฒิได้ ที่ ม.กาฬสินธุ์ “พิพัฒน์” หนุนทำงานวัยเรียน ทำCredit Bank ให้แรงงานไดวุฒิสูงขึ้น เพื่อก้าวหน้าทางอาชีพ

เปิดแล้ว! ทักษะทำงาน เทียบใบรับรองวุฒิได้ ที่ ม.กาฬสินธุ์ “พิพัฒน์” หนุนทำงานวัยเรียน ทำCredit Bank ให้แรงงานไดวุฒิสูงขึ้น เพื่อก้าวหน้าทางอาชีพ

 

 

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เผยกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ระดับ ปวส. รับสมัครแรงงานไทยที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และยังไม่มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ต้องการมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการเลื่อนระดับ ความก้าวหน้าในอาชีพได้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://lle.ksu.ac.th/home/pages_register_cmc.php

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตกำลังแรงงานทั้งในภาคการศึกษา และภาคแรงงาน Up – Skill for More Earn เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกำลังแรงงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งระบบ จึงได้นำระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มาใช้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการจัดทำระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

ซึ่งกำลังแรงงานสามารถนำผลการเรียนรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพที่หลากหลายรูปแบบมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์เพื่อเก็บสะสมไว้ในการขอรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น แม้เป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษา แต่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน ผ่านการฝึกอบรม หรือป่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อปรับวุฒิการศึกษาได้เริ่มต้นในระดับ ปวส. ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการเรียน ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้แรงงานได้รับค่าจ้างหากสถานประกอบกิจการพิจารณาจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ร่วมกับระดับของทักษะฝีมือ

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้บรรจุไว้จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ การสะสมหน่วยกิตนี้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องครบทั้งหลักสูตร สามารถเรียนไป ทำงานไปได้ ใช้เวลาเรียนได้ไม่จำกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะเก็บหน่วยกิตไว้ให้ โดยผลการเรียนยังคงอยู่ หรือหากต้องการลดเวลาเรียนก็สามารถนำใบผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมายื่นกับมหาวิทยาลัย

ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนได้ อาทิเช่น ผู้ที่มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สามารถยื่นเพื่อใช้ลดหน่วยกิตได้จำนวน 3 หน่วยกิตในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งโดยรวมแล้วในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตสูงสุดได้ 83 หน่วยกิต ลดระยะเวลาการเรียนลงได้ถึง 1 ปี 6 เดือน และลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 15,800 บาท และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 83 หน่วยกิต ลดระยะเวลาการเรียนลงได้จำนวน 1 ปี และลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 11,300 บาท ซึ่งเป็นโอกาสดีของแรงงานไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลานานที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพเป็นอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนแรงงานไทยที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และต้องการวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สามารถสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://lle.ksu.ac.th/home/pages_register_cmc.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เบอร์โทร 08 8574 2199

Related posts