ป.ป.ช. น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัวและอำเภอวรนคร จังหวัดน่าน

ป.ป.ช. น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัวและอำเภอวรนคร จังหวัดน่าน

 

นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร่วมกับชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัวและอำเภอวรนคร จังหวัดน่าน ดังนี้

 

– วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สังเกตการณ์และขอรับทราบข้อมูล ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
– วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สังเกตการณ์และขอรับทราบข้อมูล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
– วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่สังเกตการณ์และขอรับทราบข้อมูล โรงเรียนวรนคร ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

การลงพื้นที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดช่องว่างและโอกาสในการทุจริต ป้องปรามมิให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นในโครงการดังกล่าว และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหานมโรงเรียนเสื่อมคุณภาพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตกรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

 

“พบเห็นการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช.น่าน”
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054716452

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts