!!! สจ.อำนวย รักฉาย รับรางวัลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ดีเด่นของจังหวัดสุโขทัย”

!!! สจ.อำนวย รักฉาย รับรางวัลจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ดีเด่นของจังหวัดสุโขทัย”

 

 

    
…วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอำนวย รักฉาย อดีตสมาชิกสภาจังหวัด(อำเภอกงไกรลาศ )จังหวัดสุโขทัย/ อยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ถึงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้หายาก และการปลูกพืชผลเศรษฐกิจที่นำรายได้มาสู่ครอบครัวอย่างมั่นคง และถาวรและเป็นเกษตรกรตัวอย่างนำร่องมาอย่างต่อเนื่องและชอบช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนได้รับการยกย่องและเข้ารับรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ดีเด่นของจังหวัดสุโขทัย”
ณโรงแรมมารวยกรุุงเทพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

     

Related posts