ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป ผ้าไหมพื้นเมือง และหนังสือปริวรรตคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณ

ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป ผ้าไหมพื้นเมือง และหนังสือปริวรรตคัมภีร์กัมมัฏฐานโบราณ

 


เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหารหน่วยงานและบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

ในการนี้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำหน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย “พระพุทธสุวรรณวชิรบพิตร” (พระพุทธรูปประจำวัดทอง จรัญ ๔๖) ผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และหนังสือปริวรรตคัมภีร์กัมมัฏฐาน ๔๐ ห้อง

The 5th National and the 3rd International Conference Forum 2024 เป็นการประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน (PA&CD Sustainability (Promotion of Agricultural and Community Development Sustainability) โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมเป็นภาคีการจัดประชุมวิชาการ ครั้งนี้
ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts