พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมอบรม“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ”

พาณิชย์สุโขทัย ! ร่วมอบรม“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ”

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1” เพื่อให้หัวหน้าสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค
และต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้รับรู้เข้าใจและมีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิซย์เชิงบูรณาการ”
ซึ่ง รองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรฯ ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดยอยู่กลุ่ม workshop ยุทธศาสตร์ สินค้าไลฟ์สไตล์ ธุรกิจบริการ & Soft Power ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด จำนวน 17 จังหวัด และทูตพาณิชย์ จำนวน 11 เมือง ร่วม Brainstorming ขับเคลื่อนกลยุทธ์ฯ ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว

Related posts