นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร ! ชู การประกวด”ธิดาสุโขทัย” คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ภาษาถิ่นสุโขทัย

นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร ! ชู การประกวด”ธิดาสุโขทัย” คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ภาษาถิ่นสุโขทัย

 

     

..วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ประกวด”ธิดาสุโขทัย” ซึ่งมี นายกฤษธรรม ถาพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร กล่าวต้อนรับ และ ชู การประกวดธิดาสุโขทัย ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรีบนศรีนครที่เข้าประกวดฯ เพื่อให้เด็กได้ร่วมอนุรักษ์สำเนียงภาษาถิ่นสุโขทัย ให้คงไว้ และเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆตลอดจนการมีประสบการณ์สร้างเสริมในด้านการประกวดบนเวที โดมี นายประเสริฐ ดอนไพรวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร/ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอศรีนคร เป็นประธานพิธีเปิดการประกวด “ธิดาสุโขทัย” และ นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสูโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม ประกวด “ธิดาสุโขทัย” ในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สำเนียงภาษาสุโขทัย และการประชาสัมพันธ์ของดีในตำบล อำเภอ จังหวัด เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการรักสามัคคีในมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะ การทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อการคัดเลือก”ธิดาสุโขทัย”ในระดับอำเภอ โดยมีผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนของแต่ละตำบลในพื้นที่ของอำเภอศรีนคร จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละตำบลและผู้ที่ได้เข้ารอบรับตำแหน่ง 5 คนและรางวัลมหาชน ประกอบด้วย

       

– รางวัลชนะเลิศ
นางสาวขวัญฤทัย วัดสิงห์ อบต.บ้ำขุม ส่งเข้าประกวด
-รางวัลรองชนะเลิศ ทึ่1
นางสาวณัฐธริการ์ พุ่มสวัสดิ์
อบต.น้ำขุม ส่งเข้าประกวด
-รางวัลรองชนะเลิศที่ 2
นางสาวศศิกานท์ แหลมหลัก
อบต.น้ำขุม ส่งเข้าประกวด
-รางวัลรองชนะเลิศที่ 3
นางสาวสุนิษา ดีเดอร์
อบต.ศรีนคร ส่งเข้าประกวด
-รางวัลรองชนะเลิศที่ 4
นางสาววศินี รุ่งคอน
อบต.หนองบัว ส่งเข้าประกวด
และรางวัลขวัญใจมหาชน


ซึ่งมีเสียงโหวดจากนักเรียนมากทึ่สุดได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย วัดสิงห์ ซึ่งได้รับ 2 รางวัลด้วยกันกับตำแหน่ง ธิดาสุโขทัย ซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอศรีนคร
ทางชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จึงขอขอบพระคุณ นายกฤษณธรรม ถาพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร , นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงศ์ รอง ผอ.ฯ ,นางสาววจิรภา อินนารีรอง ผอ.ฯ ,นายศุภชัย ตาทิพย์ (พิธีกร) ,ว่าที่ร้อยตรีสิทธิโชค ภักดีณรงค์,นางสาวสันต์หทัย จุลเกตุ,นางสาวสุปราณี บุญมาก ครูโรงเรียนศรีนคร (อาจารย์พิเศษ)และนายณัฐพงค์ นุ่มนวม นักเรียนโรงเรียนศรีนคร ที่ได้ชนะเลิศกับการประกวดร้องเพลงฯมาแล้ว) ได้ขึ้นร้องเพลง เพื่อสลับกับการประกวดธิดาสุโขทัยฯ และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาสุโขทัย เพื่อต่อยอดจากระดับอำเภอ สู่การประกวด”ธิดาสุโขทับ” ในรอบการประกวดจังหวัดต่อไป

Related posts