จังหวัดน่าน ชมรมธนาคารภาคเหนือแถลงข่าว การจัดงานวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ 2024 ” Northern Bank Run In NAN 2024 “

จังหวัดน่าน ชมรมธนาคารภาคเหนือแถลงข่าว การจัดงานวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ 2024 ” Northern Bank Run In NAN 2024 “

 


วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดน่าน เมื่อเวลา18.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมน้ำทอง ตำบลดู่ไต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ท่านพระครูกิตติจันทโรภาส วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
นายชัยศิริ ภาวสถาพร ประธานชมรมธนาคารน่าน
นายสุริยะศักดิ์ สุริยมณี รองประธานมูลนิธิฯ
นายณพชร คำภีระปัญญา กรรมการมูลนิธิฯ
นายอนันต์ บุญมหาธนากร กรรมการมูลนิธิฯ
นายประชัน หันชัยเนาว์ กรรมการมูลนิธิ นายบุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรมวิ่งงาช้างดำ แถลงข่าวจัดงานวิ่งเพื่อนำรายได้(หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด)สมทบทุนเข้ามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เพื่อเป็นทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยมี
ชมรมธนาคารภาคเหนือ 17 จังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัดน่านเป็นประธานในการจัดงาน
ร่วมกับชมรมวิ่งเมืองงาช้างดำ จังหวัดน่าน และได้รับความร่วมมือจากชมรมวิ่งงาช้างดำ จังหวัดน่าน อำนวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ระยะทาง 5 / 10 กิโลเมตร)
โดยประมาณการผู้ร่วมงานในครั้งนี้ 1,000 คน
วัตถุประสงค์ในการจัดงานวิ่งในครั้งนี้
เพื่อนำรายได้ (หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด) สมทบทุนเข้ามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เพื่อเป็นทุน
การศึกษามอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ
โดยมี คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
เป็นประธานกรรมการ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ


1.ให้การสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขัดสนของสังคมที่สมาชิกชมรม
ธนาคารแต่ละแห่งตั้งอยู่
2.ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมที่สมาชิกชมรมธนาคารแต่ละแห่งตั้งอยู่
3.ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในสังคมที่สมาชิกชมรมธนาคารแต่ละแห่งตั้งอยู่
พิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร เพื่อสังคมที่มีอยู่แล้วในสังคมที่สมาชิกชมรมธนาคารแต่ละ
แห่งตั้งอยู่ที่ได้รับคำเชิญชวนหรือร้องขอ
5.เพื่อดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ราคาบัตรวิ่ง/ระยะทาง 5 KM.(ชาย หญิง)
จะได้รับ เสื้อ+BIB+เหรียญ
บัตร 399-( 5 KM.)บัตร 499.- ( 10 KM.)
จะได้รับ เสื้อ+BIB+เหรียญบัตร VIP. 999.- (5/ 10 KM.)
จะได้รับ เสื้อ+BIB+เหรียญ+โล่รางวัล
หมายเหตุ เหรียญจะมอบให้กับผู้วิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยเท่านั้น

ประเภทและระยะการแข่งขัน / ถ้วยรางวัล
1. เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 KM. (ชาย-หญิง) แบ่งเป็น
1.รุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล1 – 5 รวม 10 ใบ 2. รุ่นอายุ 20-29 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1-5 รวม 10 3. รุ่นอายุ 30-39 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1 -5 รวม 10 ใบ
4.รุ่นอายุ 40-49 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1-5 รวม 10 ใบ
5 รุ่นอายุ 50-59 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1- 5 รวม 10 ใบ
6. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1 – 5 รวม 10 ใบ
รวมถ้วยรางวัล 60 ใบ

2. วิ่ง ระยะทาง 10 KM. (ชาย-หญิง) แบ่งเป็น
1. รุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1 -5 รวม10 ใบ
2. รุ่นอายุ 20-29 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1 – 5 รวม 10 ใบ
3. รุ่นอายุ 30-39 ปี
(ขาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1 -5 รวม 10 ใบ
4. รุ่นอายุ 40-49 ปี
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1 – 5 รวม 10 ใบ
5. รุ่นอายุ 50-59 ปี
(ขาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1-5 รวม 10 ใบ
6.รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
(ขาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1- 5 รวม 10 ใบ
7. ถ้วย – รางวัลโอเวอร์ออล
(ชาย-หญิง) ถ้วยรางวัล 1
รวม 2 ใบ
รวมถ้วยรางวัล 62 ใบ
3. รางวัล – แฟนซี
การแต่งกายแฟนซี่
ถ้วยรางวัล 1-3
รวม 3 ใบ
รวมถ้วยรางวัล 3 ใบ
รวมถ้วยรางวัลทั้งหมดในการจัดงานวิ่งนี้ 125 ใบ
หมายเหตุ


ถ้วยรางวัลโอเวอร์ออล (ชาย-หญิง ขอสนับสนุนจาก ท่าน ผอส. ธปท.สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ในการจัดกิจกรรมวิ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 ตลาคม2567 ในโอกาสเดียวกันนี้ชมรมธนาคารภาคเหนือ17 จังหวัดขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ขัดสน17 จังหวัด ในวันเสาร์ ที่12 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น.ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จังหวัดน่าน ข่องทางทำบุญท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ เลขที่บัญชี 501-0-38182-6 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินและข้อมูลการออกใบเสร็จ(ชื่อสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มายังชมรมธนาคารภาคเหนือ 17 จังหวัดหรือไลน์ 0629198812

 

/ภาพข่าวบุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจะงหวัดน่าน/ดีเจ วิสุทธ์ ศรีเมือง/ดีเจ ร.ต.อ.สถิตย์ ศรีประสม/บรรลือ อินต๊ะไชย/ดีเจ รจนา วังคำ/สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

Related posts