น่าน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

น่าน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงวัฒนธรรมว่าจะดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ
“วัฒนคุณาธร ” แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

ได้รับการยอมรับในการสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่เชิดชูเกียร์ติ “วัฒคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2567
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดน่าน

ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
3. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
กรรมการ
5. ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
กรรมการ
6. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
กรรมการ

7. นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
8. วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ
9.ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวกนกวรรณ พันธุ์พาณิชย์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายชาตรี เชียงจันทร์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวชลิดา สารใจ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของจังหวัดน่าน ทั้งนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม
พิจารณาดำเนินการ ต่อไป

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts