น่านเลือก สว.ระดับจังหวัดผ่านรอบแรกจำนวน 36 ราย ใน 20 กลุ่มอาชีพ จากจำนวน 83 ราย

น่านเลือก สว.ระดับจังหวัดผ่านรอบแรกจำนวน 36 ราย ใน 20 กลุ่มอาชีพ จากจำนวน 83 ราย

 

 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ห้องน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทองน่าน ซึ่งใช้เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดน่าน บรรยากาศในช่วงเช้าคึกคักตั้งแต่เช้า มีผู้สมัคร สว. ในระดับอำเภอทยอยเดินทางมารายงานตัว สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกระดับอำเภอของจังหวัดน่าน ในรอบนี้มีจำนวน 83 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ ปลัดจังหวัดน่าน นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดน่านโดยเช้านี้ จังหวัดน่านเปิดรับรายงานตัวผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ในช่วงระยะเวลา 08.00 – 09.00 น. (ผู้ใดมาไม่ทันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ซึ่งจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดจะมีการเลือก สว.ระดับจังหวัด ในรอบแรก จำนวน 7 กลุ่ม ส่วนอีก 13 กลุ่ม มีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน รอเลือกในรอบสอง

 

โดยทั้ง 20 กลุ่มต่อไปจะมีเพียง 7 กลุ่มเท่านั้น ที่จะมีการเลือกบุคคลอื่นในกลุ่มเดียวกัน (รอบแรก) เพื่อให้ได้ผู้สมัคร จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อกลุ่ม เข้าสู่การเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน (รอบสอง) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ยังได้จัดพื้นที่สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านจอมอนิเตอร์ด ทั้งนี้ จังหวัดน่าน จะได้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวนไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารการประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ได้มีการประกาศย้ำ ผู้สมัครให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง สว.อย่างเคร่งครัด และระวังการกระทำ ผิดกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดและมีหลักฐาน อาจถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดี และเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งถึง 20 ปี ขณะเดียวกันก็มีทีมแพทย์ พยาบาล และตำรวจ เดินทางมาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในช่วงการเลือก สว. ระดับจังหวัดด้วย

   

15:37 น.เมื่อเวลาประมาณ15.00 น.นายโชคดีด้วงแป้น ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สว. จ. ๕๐
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด น่าน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ใด้รับเลือกระดับจังหวัด
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด
ในวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบข้อ ๑๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ, ๒๕๖๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ
ในทำนองเตียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
พล.อ. ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
พ.ท. ประยุทธ กุตตะนันท์
๒. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา
ตุลาการ อัยการ ตำรวจ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์
ร.ต.อ. ไชยวุฒิ สวนใจ
๓. กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
หมายเหตุ
นายสมหวัง เขื่อนแก้ว
นายอรัญ วิเศษสุข
๔. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล
เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นางธัญชนก ท้าวเชียง
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์
๕. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชลัมลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายเนตร กองวี
นายสมเกียรติ ไขยชนะ
๖. กลุ่มอาชีพทำสวน ป้าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเตียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
ว่าที่ ร.ต. โชติ ขันหลวง
นายพัลลภ แก้วใหม่
๗. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมีใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ
ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
หมายเหตุ
นายภรภัทร ข่มอาวุธ
๘. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายมานิต ธนะวงศ์
นายเศรษฐพรรษ สุจินพรัหม
๙. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
หมายเหตุ
นายณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา
นายอภินันท์ จึงวัฒนา
นายอภินันท์ จึงวัฒนา
๑๐. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ ๙
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายมังกร ศรีเจริญกูล
๑๑. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพต้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ” ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นางชโลมใจ ชยพันธนาการ
๑๒. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเตี่ยวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายเดชา สงค์ประเสริฐ
๑๓. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ
ในทำนองเดียวกัน
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายสมพักษ์ จิตอารี
นายสุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
ลำดับที่
๑๔. กลุ่มสตรี
ลำดับที่
นางวาสนา ยศสอน
น.ส.ชุตินันท์ สอนสมฤทธิ์
๑๕. กลุ่มผู้สูงอายุ
คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
หมายเหตุ
นายวิทัศน์ เตซะบุญ
นายศรีศักดิ์ ชะระเขื่อน
๑๖. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสตงและบันเทิง นักกี่ฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
น.ส.ชนัญชิดา เหมือนโพธิ์
นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ
๑๗. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเตี๋ยวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายพีรธัช มะโนการ
นายสงบ จินะแปง
๑๘. กลุ่มสื่อสารมวลชน
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเตียวกัน
ลำดับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
น.ส.ระรินธร เพ็ชรเจริญ
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ตันสนียชีวิน
๑๙. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลำตับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
นายทนงศักดิ์ ธรรมมะ
พ.ท. อธิวัฒน์ เตชะบุญ
๒๐. กลุ่มอื่น ๆ
ลำตับที่
ชื่อตัว – ชื่อสกุล
หมายเหตุ
น.ส.อุไรวรรณ กิ้วภาวัน
นายณัฐปคัลภั ปันชุน โดยมีผู้สมัครผ่านรอบแรกจำนวน 36 ราย ใน 20 กลุ่มอาชีพจำนวน 83 ราย
/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts