พช. น่านจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

(#)สร้างสรรค์ชุมชน คนพช.น่าน(#)
____________________
พช. น่านจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพการตลาดเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีช่องทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดน่าน จำนวน 25 ราย/กลุ่ม ดังนี้

   

-ประเภทอาหาร จำนวน 10 ราย
-ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 4 ราย
-ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 6 ราย
-ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 3 ราย
-ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ราย

รายงาน – กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#Changeforgood

   

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts