น่าน “ออริจิน่านสเปซ” (Origi-nan Space) ศูนย์รวมคสัสเตอร์เกษตรแปรรูป งานคราฟ ของน่าน

น่าน “ออริจิน่านสเปซ” (Origi-nan Space) ศูนย์รวมคสัสเตอร์เกษตรแปรรูป งานคราฟ ของน่าน

 


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงสินค้าคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร และพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล ออริจิน่านสเปซ ณ อาคารศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล ตำบลผาสิงห์ อำเกอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับภูมิปัญญาการแปรรูปของน่านให้มีมาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสร้างการรับรู้จดจำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปน่านให้เป็นที่รู้จัก และมีโอกาศทางการตลาดมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นภายในจังหวัดน่าน

นายธีระยุทธ จันทร์คล้าย ประธานคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร เปิดเผยว่า คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่าน ได้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมเครือข่ายต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านให้การรับรองการจัดตั้ง ปัจจุบันคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกรมีสมาชิกกว่า 60 ราย ใช้วัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรในจังหวัดน่านมากว่า 240 ตันต่อปี มีเครือข่ายสมาชิกและการจ้างงานมากกว่า 900 ราย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้มแข็งเติบโต โดยการทำงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและสัมมนา การออกงานแสดงสินค้า และการสนับสนุนในช่องทางต่าง ๆ ตามโอกาส จากหน่วยงานต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดน่าน องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นตัน

 


นอกจากนี้ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอะโกร ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโดรงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภายใต้ศูนย์ส่งเสริมอุดสาหกรรมภาค 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการส่งเสริมสนับสนุนนี้เองทำให้สมาชิกคลัสเตอร์ฯ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านผลิตภาพ ผลิตผล และเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่เนื่องด้วยความหลากหลายในด้านศักยภาพของสมาชิก การใช้วัตถุดิบในการแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการรับรู้และจดจำสินค้าเกษตรแปรรูปน่าน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาตราสินค้ากลางแบรนด์เดียว คือ ออริจิน่าน (ORIGINAN)เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างการรับรู้และจดจำ เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการตลาดของสมาชิก โดยผลิตภัณฑ์ชุดแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์สัมสีทองแปรรูป 14 ผลิตภัณฑ์จาก 14 ผู้ประกอบการ ซึ่งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ออริจิน่านสัมสีทองได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้แนวคิดการใช้ตราสินค้ากลางแบรนด์เดียวนี้ นับเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันของคลัสเตอร์ฯ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการอีกมาก รวมทั้งยังต้องการการสนับสนุนและผลักดันจากทุกท่านทุกหน่วยงาน เพื่อให้ออริจิน่านเป็นโอกาสกับเกษตรกรต้นน้ำน่าน เป็นโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นน่านและผลิตภัณฑ์เกษตรรูปของจังหวัดน่านต่อไป โดยศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล ออริจิน่านสเปซ เป็นอีกหนึ่งในพัฒนาการการทำงานเครือข่ายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้สมาชิกและชุมชน เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิก เพื่อก้าวสู่สั่งคมผู้ประกอบการเกษตรเกื้อกูลเพื่อชุมชนน่านยั่งยืน

สำหรับ”ออริจิน่านสเปซ” พื้นที่อาคารศูนย์บริการชุมชนดิจิตอล ออริจิน่านสเปช (Origi-nan Space) คสัสเตอร์เกษตรแปรรูปของน่าน ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านถั่วลิสง ริมถนนสายหลัก 101 ใกล้ๆ สนามบิน น่านนคร ชั้นล่าง เป็นแกลลอรี่ที่เล่าเรื่องราวของเรา และเครือข่ายเกษตรแปรรูป ให้บริการเครื่องดื่มน้ำนมถั่วลิสง สูตรใหม่เข้มข้น กลมกล่อม หอมถั่ว น้ำนมถั่วลิสงทรงเครื่อง และเครื่องดื่มกาแฟน่าน พื้นที่ให้ทำงานคราฟ งานศิลปะ สร้างอีคิว ช่วยให้ผ่อนคลาย ห่างไกลมือถือ ฝึกสมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ ชั้นบนให้บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ 60 ที่นั่ง และห้องประชุมเล็ก 10 ที่นั่ง พร้อมเสริฟอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการทุกวัน โซนของฝาก/ขนส่ง 08:30-17:30 น. โซนออริจิน่านสเปซ 09:30-16:30 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 099 229 8265

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Related posts