พาณิชย์สุโขทัย ! นำเสนอโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

พาณิชย์สุโขทัย ! นำเสนอโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเข้ารับฟังการนำเสนอแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องกิติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 1” โดยมีการแบ่งกลุ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับทูตพาณิชย์ทั่วโลก จำนวน 5 กลุ่มยุทธศาสตร์

   

ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และ นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 5 สินค้าไลฟ์สไตล์ ธุรกิจบริการ & Soft Power โดย นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็น Staff Coach ได้เข้าร่วมนำเสนอแผนงาน/โครงการฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ณ สถานที่ข้างต้น และผ่านระบบ Join Zoom Meeting ด้วย

Related posts