จังหวัดน่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดโครงการ “ให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

จังหวัดน่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านจัดโครงการ “ให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล (รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง)เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย

 

 

เมื่อที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายยศวริศ ศรีไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดจัดโครงการ “ให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล (รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง)เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน กิจกรรม : รู้เท่าทันภัยออนไลน์ใกล้ตัวกว่าที่คิด พร้อมด้วยผู้พิพากษา ,ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน,วิทยาก, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร,คณะครู,บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน โดยมีนางกนกวรรณ เต็งไตรรัตณ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการนี้

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพรให้กับผู้อื่น ได้เพิ่มพูนทักษะชีวิตได้รู้จักตนเองและรู้จักการวางแผนแนวทางารปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้กระทำความผิด อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรมที่จะตามมาและลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้าในวันนี้คือนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน โดยมีคุณพันตำรวจโทเกริกไกร วีระเชาวภาส รองผู้กำกับการ (สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อันเป็นประโยชน์และสำคัญสำหรับเด็กนักเรียน

 

ด้านนายยศวริศ ศรีไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน กล่าวว่า การตระหนักถึงภัยออนไลน์ภัยร้ายที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งหากเด็กและเยาวชนได้ทราบถึงภัยร้ายต่างๆ เหล่านี้แล้ว จะสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ถูกต้องและถูกทาง มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี
โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และขอบคุณ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท น่านฮอนด้านคาร์ จำกัด ร้าน ธ ขวัญนครและบริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จำกัด บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

 

/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสิ่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

 

Related posts