รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน “สืบสานพุทธศิลป์สกุล ช่างไทย” @ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน “สืบสานพุทธศิลป์สกุล ช่างไทย” @ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย

 

   
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 11.45 น. ณโรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการ “สืบสานพุทธศิลป์สกุลช่างไทย” มีพระเทพวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยช่วงก่อนพิธีเปิดงาน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วัฒนธรรมการบูชาพระเครื่อง Soft Power เศรษฐกิจคู่สังคมไทย” ในการนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี

   
จากนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระเครื่องเมืองสุโขทัย ” ต่อจากนั้น คณะกรรมการจัดงานได้มอบพระพุทธรูปพุทธศิลป์สกุลช่างไทย ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว คืนสู่แผ่นดินมาตุภูมิ โดย พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้น ประธานพร้อมผู้มีเกียรติ ร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมสืบสานพุทธศิลป์สกุลช่างสุโขทัย ที่นำมาจัดแสดงบริเวณงาน

     
สำหรับการจัดงานดังกล่าว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “สืบสานพุทธศิลป์สกุลช่างไทย” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณโรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในด้านวัฒนธรรมการบูชาพระเครื่อง พุทธศิลป์สกุลช่าง ภูมิปัญญา และการเป็น Soft Power ในทางเศรษฐกิจของไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้ การจัดนิทรรศการ จัดแสดงองค์พระ และกิจกรรมพบปะสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและมูลค่าของพระเครื่องไทย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

Related posts